Jamstvo za Semmelrock proizvode

SEMMELROCK JAMSTVO KVALITETE

Hvala Vam što ste odlukom o kupnji Semmelrock Stein+Design proizvoda odlučili unaprijediti kvalitetu svoje okoline.

Kako bi u svakom trenu bili sigurni u kvalitetu kupljenog proizvoda, Semmelrock Stein + Design d.o.o. nudi na svoje proizvode Semmelrock jamstvo kvalitete.

UVJETI JAMSTVA:

·         Tvrtka Sammelrock Stein + Design d.o.o. sa sjedištem u Ogulinu, Otok Oštarski 4f, izdaje jamstvo za proizvode Semmelrock (u daljnjem tekstu: Proizvod) koje vrijedi za proizvode kupljene kod Semmelrock Stein + Design d.o.o. ili kod ovlaštenog partnera.

·         Pod kvalitetom proizvoda se podrazumijeva da je proizvod u skladu s normama i tehničkim specifikacijama proizvođača te da isti nema grešaka nastalih u procesu proizvodnje (u daljnjem tekstu: Greške). Ukoliko se takva Greška pojavi za vrijeme trajanja Jamstvenog roka, biti će otklonjena na trošak Semmelrock Stein + Design d.o.o., pod uvjetima određenima u ovom Jamstvenom listu.

·         Jamstvo se ostvaruje podnošenjem pisane reklamacije na mjestu kupnje proizvoda (Prodavatelj) tvrtke Semmelrock Stein + Design d.o.o. uz obvezno predočenje originalnog račun (ili kopije) za kupljeni proizvod i Izjave o načinu izvođenja radova I ugrađivanja proizvoda.

Kupac ne može ostvariti pravo na jamstvo ukoliko svi traženi dokumenti nisu dostavljeni.

Prodavatelj je dužan proslijediti reklamaciju sa svim navedenim prilozima, a zajedno s fakturom prema kojoj mu je isporučena roba od strane Semmelrock Stein+Design d.o.o.

·         Kupac je dužan odmah po trenutku saznanja obavijestiti Prodavatelja o Greški na način naveden u prethodnoj točki. Nakon pisane reklamacije Kupac ne smije nastaviti s ugradnjom proizvoda. U slučaju da ugrađuje proizvod nakon što je podnio reklamaciju, tvrtka Semmelrock Stein + Design neće snositi troškove demontaže i ponovne ugradnje proizvoda.

·         Semmelrock Stein + Design d.o.o. zadržava pravo da prije donošenja konačne odluke o opravdanosti reklamacije podnesene sukladno uvjetima iz ovog Jamstva, smije pregledati, uzeti uzorke te laboratorijski ispitati reklamirane proizvode za koji je predviđen rok od maksimalno 30 dana. O tome će kupac biti obaviješten u odgovoru na pisani prigovor u roku od 15 dana od podnošenja prigovora.

·         U slučaju osnovane reklamacije, Proizvod s Greškom bit će zamijenjen za novi Proizvod u najkraćem mogućem roku, a najdulje u roku od 30 radnih dana od dana primitka reklamacije ili od dana kada testiranjem donesena odluka o opravdanosti reklamacije ili će reklamacija biti riješena na drugi način dogovoren između tvrtke Semmelrock Stein + Design d.o.o. i Kupca.

·         U slučaju da se pregled reklamiranih Proizvoda ili tla mora napraviti na mjestu gdje su postavljeni reklamirani Proizvodi, a koji zbog atmosferskih prilika (npr. kiša, snijeg ili led) ne bi bio izvediv, predviđeni rok rješavanja reklamacije produljuje se sve dok traju ove atmosferske prilike, o čemu će Kupac biti obaviješten pismeno, telefonski ili e-mail porukom. Dodatno, ukoliko Kupac želi, Semmelrock Stein+Design d.o.o. će pismeno obrazložiti nemogućnost izvođenja pregleda, o čemu govori prethodna rečenica. Nakon prestanka atmosferskih prilika koje onemogućuju izvođenje pregleda, tijek roka razmatranja reklamacije se nastavlja.

·         Svi Proizvodi koji budu zamijenjeni, postaju vlasništvo Semmelrock Stein+Design-a d.o.o. ukoliko nije drukčije dogovoreno.

·         U slučaju zamjene Proizvoda s Greškom na ispravan Proizvod, rok jamstva teče iznova od trenutka isporuke novog Proizvoda.

·         Jamstvo se izdaje na rok od 2 (slovima: dvije) godine te teče od dana isporuke proizvoda krajnjem kupcu.

·         Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije,  Republike Srbije i Crne Gore.

·         Jamstvo vrijedi samo ako je proizvod ugrađen, korišten i održavan sukladno uputama proizvođača, odnosno sukladno uobičajenim propisima za takav proizvod, a koji su navedeni u katalogu „Ideje za Vrt“ te na web stranicama https://www.wienerberger.hr/semmelrock/usluge-ugradnja-i-odrzavanje.html

·         Prava koja potrošaču pripadaju s osnove ovog jamstva, ne utječu na prava koja potrošaču pripadaju s osnove materijalnog nedostatka na stvari i potrošačkih prava važećih na području Republike Hrvatske.

JAMSTVO NE OBUHVAĆA SLIJEDEĆE SITUACIJE:

·         Uobičajena istrošenost dijelova / proizvoda zbog uporabe  (npr. mrlje od autoguma, mahovina na površini)

·         Oštećenja nastala kao posljedica nepažIjivog, nepravilnog i nestručnog rukovanja, nepoštivanja uputa proizvođača o korištenju proizvoda, ugradnje i/iIi održavanja od strane neovlaštene osobe, odnosno bilo koje okolnosti koja se ne može pripisati grešci proizvodnje proizvoda kao ”što su oštećenja uzrokovana nepravilnom ugradnjom, mehanička oštećenja, oštećenja uzrokovana atmosferskim ili elementarnim nepogodama”

·         Situacije nakon Isteka roka od 2 godine od predaje proizvod krajnjem kupcu.

·         Greške nastale zbog lošeg projekta ili izvedbe svih radova u kojima se koriste Proizvodi

·         Greške nastale zbog krivog odabira proizvoda u odnosu na vrstu i težinu opterećenja

·         Greške nastale zbog neispravnog skladištenja ili transporta Proizvoda

·         Greške nastale zbog montaže koja nije u skladu s pravilima građevinske struke

·         Greške nastale zbog korištenja neodgovarajućih materijala za gradnju i fugiranje

·         Greške nastale zbog neodržavanja preporučenog razmaka između opločnika

·         Greške / oštećenja nastale zbog elementarnih nepogoda ili drugih nezgoda uzrokovanih višom silom

·         Cvjetanje betona koje nastaje zbog vapna u prirodnom procesu sazrijevanja betona

·         Razlike u boji Proizvoda koje nastaju zbog svojstava korištenih sirovina te prirodnog procesa sazrijevanja betona

·         Razlika u strukturi površine Proizvoda koje ne utječu na tehničke parametre Proizvoda

·         Onečišćenja površine uvjetovana vanjskim čimbenicima

·         Eventualna površinska mikro puknuća koja nastaju u prirodnom grčenju betona za vrijeme sazrijevanja Proizvoda

·         Ugradnja Proizvoda na način koji nije u skladu s instrukcijama za montažu Semmelrock (dostupno na stranici https://www.wienerberger.hr/semmelrock/usluge-ugradnja-i-odrzavanje.html)

·         Razlika u boji istog Proizvoda proizvedenog u različito vrijeme

 

Napomena: Kupci su dužni prilikom preuzimanja Proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu

                      i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode, na kojima je bio vidljiv nedostatak   

                      prilikom preuzimanja, i preuzimanje dodatnih troškova polaganja ne možemo prihvatiti.

 

  

 

Webshop