Female architect looking at technical drawing at construction site
Construction worker checking alignment of mineral-wool filled clay block

Zid

Planirate gradnju doma? Zanima vas kako izgraditi svoj dom iz snova u planiranom roku, unutar određenog budžeta i bez dodatnih troškova i problema? Sve što trebate znati pročitajte u nastavku!

1. Želimo izgraditi vlastitu kuću. Koja dokumentacija nam je potrebna za izdaju građevinske dozvole?

Pravomoćna građevinska dozvola izdaje se na osnovi zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole kod nadležnog upravnog tijela za upravne poslove graditeljstva.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

  • tri primjerka glavnog projekta
  • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
  • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana)
  • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima)
  • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom
  • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu)
  • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
  • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
  • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

Ugradnjom originalne sistemske opreme, koja se sastoji od elemenata za prozračivanje pokrova, elemenata za zaštitu od snijega te izradom sekundarnog krova kao dodatne zaštite od prodora vode u prostorije unutar vašeg doma.

 

2. Što sve obuhvaća glavni projekt, kojeg je potrebno  predložiti kod zahtjeva za izdaju građevinske dozvole?

Glavni projekt sadrži arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt. Uz glavni projekt, zasebni dio glavnog projekta je geodetski projekt kojim se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom. Glavni projekt izrađuju ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri.

 

3. Zanima me razlika između gradnje na "ključ u ruke" i gradnja proračun radova s jediničnom cijenom?

U ugovoru o izgradnji moguća su dva načina, da se definira kako izračunati radove:

proračun radova s ​​jediničnom cijenom, pri čemu se radovi izračunavaju prema stvarno izvedenim količinama, tako da izračunati radovi mogu malo odstupiti od procjene ponude prema gore ili dolje, ovisno o točnosti projektantskih popisa radova. Jedinične cijene su poznate i potvrđene prihvaćanjem procjene ponude dobavljača, a predstavljene situacije obračunate su u stvarnim količinama. Ova metoda obračuna građevinskih radova fer je za obje ugovorne strane, klijent plaća ono što je stvarno izvedeno.

• naplata "ključ u ruke", je u situaciji kada izvođač mora obaviti sve radove, uključujući nepredviđene i više posla za unaprijed određenu licitacijsku cijenu "ključ u ruke", a naplata se ne smanjuje manje izvedenim radovima. Ako opseg radova nije unaprijed poznat, takav izračun radova može biti sporan. Budući da izvođač snosi teret dizajnerske točnosti popisa radova, izvođači obično dodaju najmanje 10% povećanja ugovorne cijene za takav rizik, tako da takav sustav nije najjeftiniji za naručitelja, niti najprikladniji prema izvođaču.

Izračun građevinskog materijala

Izračun građevinskog materijala nikad nije bio brži!

U par klikova saznajte svu potrebnu količinu građevinskog materijala za izgradnju vašeg doma iz snova!

4. Kakva je razlika između „suhe“ gradnje sa ljepilom i „klasične“ gradnje za mortom?

Gradnja sa ljepilom je brža, jednostavnija, čista i ekonomična. Za gradnju prosječne  obiteljske kuče potrebno je  čak 10.000 litara morta, koji u slučaju gradnje sa ljepilom nije potreban. Nema potrebe za  miješalicu morta, a radnici, koji bi inače pripremali  i donosili mort, mogu se baviti drugim radovima na gradilištu. Zidovi od opeke, koja je ugrađena  sa ljepilom DRYFIX.extra su ravni i suhi. Lakša i brža je izrada žbukanja jer su zidovi sasvim ravni i manja je potrošnja žbuke.

 

5. Kakvu opeku možemo ugraditi uz pomoć ljepila DRYFIX.extra?

Ljepilo DRYFIX.extra je dio inovativnog sistemskog rješenja za brušeno opeko Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi. Ljepilo ima izuzetno visoka vezivna svojstva i razvijeno je posebno za gradnju na potresno ugroženim područjima. Lijepljenje opeke ljepilom DRYFIX.extra omogućuje čvrstu vezu između pojedinih opeka, koje su na horizontalnim sljubnicama brušene na milimetar precizno. Ljepilo DRYFIX.extra nalazi se u dozama od 750 ml, koje se pričvrste na adapter pištolja uz pomoć kojeg se ljepilo nanosi na opeku. Više uputa za nanos ljepila možete  pronaći na webu www.wienerberger.hr pod „Preuzimanja“ u dokumentu „Upute za gradnju“.

 

6. Što znači zgrada gotovo nulte energije?

Zgrada gotovo nulte energije (nZEB) je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Vrlo niska količina energije koja je potrebna za funkcioniranje zgrade trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Za uspješnu gradnju zgrade gotovo nulte energije, potreban je integralni pristup već u fazi projektiranja. Projektant i graditelj moraju biti upoznati sa pravilima energetsko efikasne gradnje. Detaljna komunikacija između graditelja i projektanta izuzetno je bitna jer osigurava, da se svi kritični detalji (npr: zrakotjesnost, toplinski mostovi) kvalitetno riješe. Za zgrade gotovo nulte energije bitan je i izbor najpovoljnijih rješenja i optimiziranje troškova izgradnje.

 

7. Koji sustav gradnje sa opekom izabrati, da bude ušteda za grijanje i hlađenje što veća?

Gradnja sa opekom Porotherm IZO Profi omogućava izuzetno energetsku efikasnost. Zahvaljujući sposobnosti visoke akumulacije topline a istovremeno i vrhunsku toplinsku izolaciju koju nudi zid od Porotherm IZO Profi opeke prostorna klima ostane uravnotežena tekom cijele godine – zimi se zidovi sporo hlade, a ljeti se sporo zagrijavaju. Na taj način osigurane su maksimalne uštede troškova grijanja i hlađenja. Analiza „Nestacionarni prolaz topline“, izrađena na Sveučilištu u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije potvrđuje uštedu energije i niže troškove jer je kod opeke  Porotherm IZO Profi 20 puta brži odziv grijanja u usporedbi sa armiranim betonom i izolacijom.

 

8. Kakva je razlika između Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi opekom?

Opeka Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi opeka su brušene opeke i dio sustava gradnje ENERGY + u kojom se opeka ugrađuje uz pomoć ljepila DRYFIX.extra. Najbitnija razlika   između ove dvije opeke je što je u opeki Porotherm IZO Profi već ugrađena toplinska izolacija – kamena vuna. Opeka Porotherm IZO Profi zadovoljava postojeće propise o toplinskoj zaštiti objekata za gradnjo zgrada gotovo nulte energije i bez dodatnog izolacijskog sloja. Postignut faktor toplinske propusnosti bez dodatne žbuke ili izolacije U (W/m2K) kod debljine vanjskog zida 32 cm – je 0,24 W/m2K. Za postizanje istog faktora toplinske propusnosti  - 0,24 W/m2K  kod debljine zida 30 cm građenom sa opekom Porotherm 30 Profi potrebno bi bilo dodati 6 cm toplinske izolacije.

 

9. Kako izvesti vertikalne serklaže, kada na vanjskom zidu izolacija nije potrebna?

Sistemska rješenja za konstrukcijske detalje vertikalnih serklaža u zidu od Porotherm IZO Profi opeke moguća su sa DRYFIX kutovima ili kutovima od opeke. Za različite prijedloge sistemskih rješenja na raspolaganje su nacrti i numeričke analize, na temelju kojih se potvrđuje prikladnost predloženih sistemskih rješenja. Više o prijedlozima sistemskih rješenja za vertikalne serklaže saznajte na www.wienerberger.hr  pod „Specijalna rješenja“.

 

10. Ako je na zidu od obične opeke debljine 25 cm 12 cm toplinske izolacije – koju opeku sa već integriranom kamenom vunom izabrati, da su postignuta ista toplinska svojstva?

Kod zida od obične opeke, debljine 25 cm sa 12 cm kamene vune (ukupna debljina zida je 39 cm) postignut je faktor toplinske propusnosti U = 0,26 (W/m2K). Isti faktor toplinske propusnosti je postignut sa opekom Porotherm 25 IZO Profi i 5 cm toplinske žbuke (ukupna debljina zida je 31 cm). Za još bolju toplinsku izolaciju prijedlog je izbor opeke za vanjski zid Porotherm 32 IZO Profi sa običnom žbukom od 2 cm, postignut faktor toplinske propusnosti U = 0,24 (W/m2K), ukupna debljina zida je 35 cm.

Izračun građevinskog materijala

Za sva dodatna pitanja nas kontaktirajte!

Naš cijeli tim svoji vam na raspolaganju za bilo koje pitanje. Nazovite nas i riješite problem u svega nekoliko minuta:

Webshop